Điều lệ Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn – Tài liệu text

Điều lệ Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (137.38 KB, 7 trang )

ĐIỀU LỆ
HỘI ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP SÀI GÒN
(Điều lệ này Đại hội lần I thông qua và được HTA phê duyệt)

Chương I
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
Điều 1. Tên gọi
Hội lấy tên là: “HỘI ĐẦU BẾP CHUYÊN NGHIỆP SÀI GÒN”
Tên tiếng Anh: “ SAIGON PROFESSIONAL CHEFS’ GUILD”
Tên viết tắt: PCS
Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn (sau đây gọi tắt là PSC) có biểu tượng riêng, biểu tượng có
thể thay đổi khi được sự đồng ý của toàn thể thành viên Ban Chủ nhiệm.
Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
Hội là một tổ chức tự nguyện của các cá nhân hoạt động trong ngành nghề bếp tại các cơ sở dịch
vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, cung ứng suất ăn, trường dạy nghề…
Tôn chỉ Hội:
• Trao đổi kiến thức, kinh nghiệm để phát triển nghề bếp chuyên nghiệp.
• Hoạt động phi vụ lợi, đại diện cho người đầu bếp: Tập hợp, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ và
bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, cung cấp các dịch
vụ cho hội viên một cách bình đẳng.
Hội có mục đích: “Tập hợp các hội viên nhằm phấn đấu quảng bá, phát triển nghệ thuật chế biến
món ăn Việt Nam hiện đại, có đẳng cấp cao để giới thiệu và gìn giữ bản sắc dân tộc.”
Điều 3. Phạm vi hoạt động
Hội trực thuộc Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh (một tổ chức đã thành lập theo quyết định
số 4412/QĐ-UB ngày 08-9-2004 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh). Các hoạt động
của Hội diễn ra trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.
Trụ sở của Hội đặt tại:
Văn phòng Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ : 04 – 06 Hồ Huấn Nghiệp, P. Bến Nghé – Quận 1 – TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84-8) 8224678 Fax: (84-8) 8224678
Email: < [email protected] >

Website: www.vietnamchefs.com
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
1. Tự nguyện, tự quản;
2. Tự trang trải về tài chính;
3. Hoạt động của Hội chịu sự quản lý của Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh.
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỘI
Điều 5. Nhiệm vụ của Hội
1. Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt.
2. Bảo đảm tôn chỉ và mục đích của Hội được thực hiện triệt để.
3. Phát triển và nâng cao giá trị của nghề đầu bếp chuyên nghiệp.
4. Tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm tạo mối quan hệ mật thiết giữa các hội viên để trao
đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông tin, cơ hội việc làm và cập nhật xu thế ẩm thực mới.
5. Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức các loại hình hội thảo, diễn đàn để huấn luyện và đào
tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn về ngành nghề cho hội viên.
6. Tham gia, tổ chức những hoạt động có liên quan đến ngành nghề (dạy nghề, thi nấu ăn,
giới thiệu nghề, giới thiệu thực phẩm mới, hướng dẫn về vệ sinh an tòan thực phẩm, tổ
chức quản lý bếp,…) nhằm nâng cao hình ảnh và giá trị Hội.
7. Tạo mối liên kết, hợp tác mang tính chuyên nghiệp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau với các cơ
sở dịch vụ du lịch, nhà hàng, khách sạn, nơi cung ứng suất ăn, trường dạy nghề,… trong
nước và quốc tế để được thừa nhận và ủng hộ cho các hội viên cũng như cho Hội.
8. Hỗ trợ các tổ chức xã hội để hướng nghiệp và đào tạo thế hệ đầu bếp trẻ cho ngành dịch
vụ, du lịch Việt nam.
9. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các Hội, hiệp hội cùng ngành, vì lợi ích chung của các
đầu bếp.
10. Sử dụng kinh phí thu chi đúng tôn chỉ, mục đích của Hội và đúng qui định của pháp luật.
11. Thực thi và giúp đỡ việc thực hiện các dự án của Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh.
12. Chấp hành chế độ báo cáo đối với Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh.
Điều 6. Quyền của Hội

1. Tuyên truyền về tôn chỉ, mục đích, hoạt động của Hội và vận động xây dựng phát triển
Hội.
2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng,
nhiệm vụ của Hội.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Hội và hội viên.
4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; hoà giải tranh
chấp trong nội bộ Hội.
5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
6. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo
qui định của pháp luật.
7. Được tự chủ về tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp để tự
trang trải về chi phí hoạt động.
8. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo
qui định của pháp luật.
9. Thành lập và giải thể các tổ chức trực thuộc Hội theo qui định của Hiệp hội du lịch thành
phố Hồ Chí Minh.
10. Có các quyền khác mà pháp luật hiện hành cho phép.
Chương III
HỘI VIÊN
Điều 7. Đối tượng
Là những cá nhân từ 18 tuổi trở lên không phân biệt kinh nghiệm, giới tính, tuổi tác và quốc tịch.
Thừa nhận Điều lệ và tổ chức của Hội, nguyện phấn đấu cho tôn chỉ và mục đích chung.
Điều 8. Hội viên chính thức
Là những cá nhân có quốc tịch Việt Nam hoặc Việt kiều, người nước ngoài cư trú dài hạn tại Việt
Nam, hành nghề bếp trong các tổ chức dịch vụ, khách sạn, nhà hàng, công ty cung ứng suất ăn,
trường dạy nghề, …
Các hình thức hội viên:
1. Hội viên chính thức bậc cao: là hội viên đang giữ các chức vụ quản lý điều hành bếp có
chức danh từ bếp phó trở lên hoặc các cá nhân đang là chuyên gia, giáo viên dạy nghề.
2. Hội viên chính thức chuyên môn: là hội viên đang là đầu bếp có chức danh từ nhân viên

đến tổ trưởng, giám sát.
Việc xét kết nạp hoặc phân định mức độ hội viên chính thức do Chủ nhiệm Hội quyết định theo
quy chế của Ban Chủ nhiệm. Tất cả hội viên ban đầu đăng ký gia nhập
Hội trước thời điểm tổ chức Đại hội được xét kết nạp bởi Ban Chủ nhiệm lâm thời.
Điều 9. Hội viên liên kết
Các cá nhân là người Việt Nam hoặc người nước ngoài hành nghề trong lĩnh vực ẩm thực tại Việt
Nam, có đóng góp cho sự phát triển của Hội, tán thành Điều lệ thì được Hội xem xét công nhận là
hội viên liên kết. Hội viên liên kết được tham gia các hoạt động và tham dự Đại hội của Hội. Hội
viên liên kết không tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chủ nhiệm Hội, không biểu quyết các vấn
đề của Hội.
Chủ nhiệm Hội quyết định kết nạp hội viên liên kết theo quy chế của Ban Chủ nhiệm. Hội viên
liên kết ban đầu đăng ký gia nhập Hội trước thời điểm Đại hội được xét kết nạp bởi Ban Chủ
nhiệm lâm thời.
Điều 10. Hội viên danh dự
Các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội được Đại hội toàn thể hội viên, hoặc Đại
hội đại biểu, hoặc được Ban Chủ nhiệm Hội tôn vinh làm hội viên danh dự.
Điều 11. Đăng ký gia nhập, hội phí
1. Cá nhân có đủ điều kiện, có nguyện vọng gia nhập Hội cần làm đơn (theo mẫu quy định)
để làm thủ tục gửi về văn phòng của Hội. Cá nhân đó chính thức trở thành hội viên nhận
được quyết định của Chủ nhiệm Hội.
2. Hội phí hàng năm sẽ được Ban Chủ nhiệm xem xét, quyết định và được ghi rõ trong qui
chế hoạt động do Ban Chủ nhiệm Hội ban hành.
Điều 12. Thôi làm hội viên Hội
Tư cách hội viên Hội không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau:
1. Hội viên không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời.
2. Là hội viên chính thức mà không còn hành nghề bếp.
3. Vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Hội bị khai trừ ra khỏi Hội theo quyết định của Ban Chủ
nhiệm.
4. Tên của hội viên và các quyền lợi, nghĩa vụ sẽ bị chấm dứt sau khi có quyết định của Ban
Chủ nhiệm.

Điều 13. Hội viên có nghĩa vụ
1. Tuân thủ pháp luật hiện hành, tuân thủ Điều lệ của Hội và nghị quyết của Đại hội, của Ban
Chủ nhiệm Hội;
2. Luôn phấn đấu quảng bá, phát triển nghệ thuật chế biến món ăn Việt nam có đẳng cấp cao
để giới thiệu và gìn giữ bản sắc dân tộc;
3. Thể hiện tính chuyên nghiệp trong công việc, luôn rèn luyện bản thân để nâng cao uy tín
của Hội;
4. Tham gia thực hiện các hoạt động của Hội khi được Ban Chủ nhiệm yêu cầu;
5. Đoàn kết, hợp tác với các hội viên khác để cùng nhau góp phần xây dựng Hội ngày càng
vững mạnh;
6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm đầy đủ và đúng kỳ hạn theo qui định của Ban
Chủ nhiệm;
7. Không được sử dụng danh nghĩa Hội để tiến hành các hoạt động vì mục đích cá nhân.
Điều 14. Quyền của hội viên
1. Được thông báo và đăng tên, chức danh trong danh sách thành viên của Hội;
2. Được phát Giấy chứng nhận và Thẻ hội viên;
3. Được tham gia các hoạt động Của Hội. Được hưởng các lợi ích từ các giá trị mà Hội tạo ra
qua các hoạt động thực hiện chức năng và nhiệm vụ;
4. Được Hội cung cấp thông tin và các dịch vụ phát triển nghề nghiệp, giúp đỡ hòa giải khi có
tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hội tổ chức;
5. Được quyền tham dự các hội nghị, hội thảo và các khóa huấn luyện do Hội tổ chức hay nhà
tài trợ được chọn tổ chức. Thời hạn đăng ký phải được tuân thủ, số lượng thành phần tham
dự có thể giới hạn và phí tham dự có thể thu để trang trải chi phí;
6. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể hoặc không muốn tiếp tục là hội viên. Trong
trường hợp này hội viên cần báo cáo bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm;
7. Được gửi các ý kiến của mình bằng văn bản về các vấn đề liên quan mọi chủ trương và
hoạt động của Hội trong trường hợp không thể có mặt tại các phiên họp do Ban Chủ nhiệm
triệu tập;
8. Hội viên chính thức được tham gia thảo luận và biểu quyết các nghị quyết của Hội, được
phê bình chất vấn Ban Chủ nhiệm về mọi chủ trương và hoạt động của Hội; được tham gia

đại hội, được biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chủ nhiệm Hội.
Chương IV
TỔ CHỨC CỦA HỘI
Điều 15. Tổ chức của Hội
Tổ chức của Hội bao gồm:
• Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu
• Ban Chủ nhiệm Hội
• Ban cố vấn Hội
• Văn phòng Hội
• Ban chuyên môn nghiệp vụ
• Các trưởng nhóm
Điều 16. Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểu
Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Hội.
Đại hội thường kỳ do Ban Chủ nhiệm triệu tập 02 năm/lần với nội dung:
1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động của
Hội trong nhiệm kỳ tới;
2. Thông qua báo cáo tài chính của Hội;
3. Quyết định sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ của Hội (nếu có);
4. Thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyết
của Ban Chủ nhiệm;
5. Bầu Ban Chủ nhiệm Hội.
Đại hội bất thường được triệu tập khi ít nhất có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chủ nhiệm hoặc có ít nhất
1/2 tổng số hội viên chính thức đề nghị, hoặc theo yêu cầu của Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí
Minh.
Các phiên họp của Đại hội do Chủ nhiệm Hội chủ trì. Trong trường hợp Chủ nhiệm vắng mặt,
phiên họp sẽ do 1 Phó Chủ nhiệm chủ trì (được Chủ nhiệm ủy quyền).
Khi triệu tập Đại hội, Ban Chủ nhiệm phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửi
thư mời hội viên chậm nhất là 20 ngày trước ngày quyết định họp.
Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội. Những nghị quyết của Đại hội được lấy
biểu quyết theo đa số.

Những vấn đề đặc biệt quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặt
tán thành:
• Sửa đổi hoặc bổ sung Điều lệ;
• Bầu Ban Chủ nhiệm mới;
• Giải thể Hội. Nghị quyết này còn phải được Hiệp hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh phê
duyệt sau khi đã thanh toán công nợ và thanh lý tài sản của Hội.
Điều 17. Ban Chủ nhiệm Hội
Ban Chủ nhiệm là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hội trong thời gian giữa hai kỳ
Đại hội.
Số lượng thành viên của Ban Chủ nhiệm do Đại hội quy định. Ban Chủ nhiệm do Đại hội toàn thể
hoặc Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắc
cử phải đạt trên 50% số phiếu bầu hợp lệ.
Trong quá trình hoạt động, vì nhiều lý do khác nhau số uỷ viên Ban Chủ nhiệm không còn đủ như
quy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chủ nhiệm được bầu bổ sung số ủy viên thiếu
(trong số các hội viên chính thức của Hội) nhưng không vượt quá số lượng uỷ viên mà Đại hội quy
định. Trường hợp do hoạt động của Hội được mở rộng, Ban Chủ nhiệm sẽ được bầu bổ sung một
số uỷ viên mới theo sự giới thiệu của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, số lượng uỷ viên mới không
quá 25% số lượng ủy viên do Đại hội qui định.
Ban Chủ nhiệm có nhiệm vụ:
• Cụ thể hoá các nghị quyết của Đại hội và đề ra những biện pháp để thực hiện nghị quyết
của Đại hội;
• Phê duyệt dự toán, quyết toán tài chính hàng năm;
• Quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên;
• Quyết định việc xây dựng cơ cấu, tổ chức và bộ máy của Hội;
• Giám sát công việc của các ban, nhóm trực thuộc;
• Chuẩn bị nội dung khác cho Đại hội thường kỳ cũng như bất thường của Hội;
• Xét khen thưởng, kỷ luật, khai trừ hội viên;
• Ban hành qui chế hoạt động của Ban Chủ nhiệm.
Website : www.vietnamchefs. comĐiều 4. Nguyên tắc hoạt động1. Tự nguyện, tự quản ; 2. Tự giàn trải về kinh tế tài chính ; 3. Hoạt động của Hội chịu sự quản trị của Thương Hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Chương IINHIỆM VỤ VÀ QUYỀN CỦA HỘIĐiều 5. Nhiệm vụ của Hội1. Hoạt động theo đúng Điều lệ được phê duyệt. 2. Bảo đảm tôn chỉ và mục tiêu của Hội được triển khai triệt để. 3. Phát triển và nâng cao giá trị của nghề đầu bếp chuyên nghiệp. 4. Tổ chức những hoạt động giải trí giao lưu nhằm mục đích tạo mối quan hệ mật thiết giữa những hội viên để traođổi kinh nghiệm tay nghề, san sẻ thông tin, thời cơ việc làm và update xu thế siêu thị nhà hàng mới. 5. Cung cấp thông tin, tư vấn, tổ chức triển khai những mô hình hội thảo chiến lược, forum để đào tạo và giảng dạy và đàotạo nhằm mục đích nâng cao trình độ trình độ về ngành nghề cho hội viên. 6. Tham gia, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí có tương quan đến ngành nghề ( dạy nghề, thi nấu ăn, ra mắt nghề, trình làng thực phẩm mới, hướng dẫn về vệ sinh an tòan thực phẩm, tổchức quản trị bếp, … ) nhằm mục đích nâng cao hình ảnh và giá trị Hội. 7. Tạo mối link, hợp tác mang tính chuyên nghiệp, nâng cao hiểu biết lẫn nhau với những cơsở dịch vụ du lịch, nhà hàng quán ăn, khách sạn, nơi đáp ứng suất ăn, trường dạy nghề, … trongnước và quốc tế để được thừa nhận và ủng hộ cho những hội viên cũng như cho Hội. 8. Hỗ trợ những tổ chức triển khai xã hội để hướng nghiệp và huấn luyện và đào tạo thế hệ đầu bếp trẻ cho ngành dịchvụ, du lịch Việt nam. 9. Thiết lập và duy trì mối quan hệ với những Hội, hiệp hội cùng ngành, vì quyền lợi chung của cácđầu bếp. 10. Sử dụng kinh phí đầu tư thu chi đúng tôn chỉ, mục tiêu của Hội và đúng qui định của pháp lý. 11. Thực thi và giúp sức việc thực thi những dự án Bất Động Sản của Thương Hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh. 12. Chấp hành chính sách báo cáo giải trình so với Thương Hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh. Điều 6. Quyền của Hội1. Tuyên truyền về tôn chỉ, mục tiêu, hoạt động giải trí của Hội và hoạt động kiến thiết xây dựng phát triểnHội. 2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có tương quan đến công dụng, trách nhiệm của Hội. 3. Bảo vệ quyền, quyền lợi hợp pháp của Hội và hội viên. 4. Tổ chức, phối hợp hoạt động giải trí giữa những hội viên vì quyền lợi chung của Hội ; hoà giải tranhchấp trong nội bộ Hội. 5. Phối hợp với những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan để thực thi trách nhiệm của Hội. 6. Phổ biến, huấn luyện và đào tạo kiến thức và kỹ năng cho hội viên ; phân phối thông tin thiết yếu cho hội viên theoqui định của pháp lý. 7. Được tự chủ về kinh tế tài chính trên cơ sở hội phí của hội viên và những nguồn thu hợp pháp để tựtrang trải về ngân sách hoạt động giải trí. 8. Được nhận những nguồn hỗ trợ vốn hợp pháp của những tổ chức triển khai, cá thể trong và ngoài nước theoqui định của pháp lý. 9. Thành lập và giải thể những tổ chức triển khai thường trực Hội theo qui định của Thương Hội du lịch thànhphố Hồ Chí Minh. 10. Có những quyền khác mà pháp lý hiện hành được cho phép. Chương IIIHỘI VIÊNĐiều 7. Đối tượngLà những cá thể từ 18 tuổi trở lên không phân biệt kinh nghiệm tay nghề, giới tính, tuổi tác và quốc tịch. Thừa nhận Điều lệ và tổ chức triển khai của Hội, nguyện phấn đấu cho tôn chỉ và mục tiêu chung. Điều 8. Hội viên chính thứcLà những cá thể có quốc tịch Nước Ta hoặc Việt kiều, người quốc tế cư trú dài hạn tại ViệtNam, hành nghề bếp trong những tổ chức triển khai dịch vụ, khách sạn, nhà hàng quán ăn, công ty đáp ứng suất ăn, trường dạy nghề, … Các hình thức hội viên : 1. Hội viên chính thức bậc cao : là hội viên đang giữ những chức vụ quản trị quản lý bếp cóchức danh từ bếp phó trở lên hoặc những cá thể đang là chuyên viên, giáo viên dạy nghề. 2. Hội viên chính thức trình độ : là hội viên đang là đầu bếp có chức vụ từ nhân viênđến tổ trưởng, giám sát. Việc xét kết nạp hoặc phân định mức độ hội viên chính thức do Chủ nhiệm Hội quyết định hành động theoquy chế của Ban Chủ nhiệm. Tất cả hội viên bắt đầu ĐK gia nhậpHội trước thời gian tổ chức triển khai Đại hội được xét kết nạp bởi Ban Chủ nhiệm lâm thời. Điều 9. Hội viên liên kếtCác cá thể là người Nước Ta hoặc người quốc tế hành nghề trong nghành ẩm thực tại ViệtNam, có góp phần cho sự tăng trưởng của Hội, đống ý Điều lệ thì được Hội xem xét công nhận làhội viên link. Hội viên link được tham gia những hoạt động giải trí và tham gia Đại hội của Hội. Hộiviên link không tham gia bầu cử và ứng cử vào Ban Chủ nhiệm Hội, không biểu quyết những vấnđề của Hội. Chủ nhiệm Hội quyết định hành động kết nạp hội viên link theo quy định của Ban Chủ nhiệm. Hội viênliên kết bắt đầu ĐK gia nhập Hội trước thời gian Đại hội được xét kết nạp bởi Ban Chủnhiệm lâm thời. Điều 10. Hội viên danh dựCác cá thể có nhiều góp phần cho hoạt động giải trí của Hội được Đại hội toàn thể hội viên, hoặc Đạihội đại biểu, hoặc được Ban Chủ nhiệm Hội tôn vinh làm hội viên danh dự. Điều 11. Đăng ký gia nhập, hội phí1. Cá nhân có đủ điều kiện kèm theo, có nguyện vọng gia nhập Hội cần làm đơn ( theo mẫu lao lý ) để làm thủ tục gửi về văn phòng của Hội. Cá nhân đó chính thức trở thành hội viên nhậnđược quyết định hành động của Chủ nhiệm Hội. 2. Hội phí hàng năm sẽ được Ban Chủ nhiệm xem xét, quyết định hành động và được ghi rõ trong quichế hoạt động giải trí do Ban Chủ nhiệm Hội phát hành. Điều 12. Thôi làm hội viên HộiTư cách hội viên Hội không còn nếu xảy ra một trong những trường hợp sau : 1. Hội viên không còn nguyện vọng, không đủ sức khoẻ hoặc qua đời. 2. Là hội viên chính thức mà không còn hành nghề bếp. 3. Vi phạm pháp lý hoặc Điều lệ Hội bị khai trừ ra khỏi Hội theo quyết định hành động của Ban Chủnhiệm. 4. Tên của hội viên và những quyền lợi và nghĩa vụ, nghĩa vụ và trách nhiệm sẽ bị chấm hết sau khi có quyết định hành động của BanChủ nhiệm. Điều 13. Hội viên có nghĩa vụ1. Tuân thủ pháp lý hiện hành, tuân thủ Điều lệ của Hội và nghị quyết của Đại hội, của BanChủ nhiệm Hội ; 2. Luôn phấn đấu tiếp thị, tăng trưởng nghệ thuật và thẩm mỹ chế biến món ăn Việt nam có quý phái caođể ra mắt và gìn giữ truyền thống dân tộc bản địa ; 3. Thể hiện tính chuyên nghiệp trong việc làm, luôn rèn luyện bản thân để nâng cao uy tíncủa Hội ; 4. Tham gia thực thi những hoạt động giải trí của Hội khi được Ban Chủ nhiệm nhu yếu ; 5. Đoàn kết, hợp tác với những hội viên khác để cùng nhau góp thêm phần kiến thiết xây dựng Hội ngày càngvững mạnh ; 6. Đóng lệ phí gia nhập và hội phí hàng năm không thiếu và đúng kỳ hạn theo qui định của BanChủ nhiệm ; 7. Không được sử dụng danh nghĩa Hội để thực thi những hoạt động giải trí vì mục tiêu cá thể. Điều 14. Quyền của hội viên1. Được thông tin và đăng tên, chức vụ trong list thành viên của Hội ; 2. Được phát Giấy ghi nhận và Thẻ hội viên ; 3. Được tham gia những hoạt động giải trí Của Hội. Được hưởng những quyền lợi từ những giá trị mà Hội tạo raqua những hoạt động giải trí triển khai tính năng và trách nhiệm ; 4. Được Hội cung ứng thông tin và những dịch vụ tăng trưởng nghề nghiệp, trợ giúp hòa giải khi cótranh chấp, được tham gia những hình thức link do Hội tổ chức triển khai ; 5. Được quyền tham gia những hội nghị, hội thảo chiến lược và những khóa đào tạo và giảng dạy do Hội tổ chức triển khai hay nhàtài trợ được chọn tổ chức triển khai. Thời hạn ĐK phải được tuân thủ, số lượng thành phần thamdự hoàn toàn có thể số lượng giới hạn và phí tham gia hoàn toàn có thể thu để giàn trải ngân sách ; 6. Được ra khỏi Hội khi xét thấy không hề hoặc không muốn liên tục là hội viên. Trongtrường hợp này hội viên cần báo cáo giải trình bằng văn bản cho Ban Chủ nhiệm ; 7. Được gửi những quan điểm của mình bằng văn bản về những yếu tố tương quan mọi chủ trương vàhoạt động của Hội trong trường hợp không hề xuất hiện tại những phiên họp do Ban Chủ nhiệmtriệu tập ; 8. Hội viên chính thức được tham gia tranh luận và biểu quyết những nghị quyết của Hội, đượcphê bình phỏng vấn Ban Chủ nhiệm về mọi chủ trương và hoạt động giải trí của Hội ; được tham giađại hội, được biểu quyết, ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Chủ nhiệm Hội. Chương IVTỔ CHỨC CỦA HỘIĐiều 15. Tổ chức của HộiTổ chức của Hội gồm có : • Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu • Ban Chủ nhiệm Hội • Ban cố vấn Hội • Văn phòng Hội • Ban trình độ nhiệm vụ • Các trưởng nhómĐiều 16. Đại hội toàn thể hội viên hoặc Đại hội đại biểuLà cơ quan chỉ huy cao nhất của Hội. Đại hội thường kỳ do Ban Chủ nhiệm triệu tập 02 năm / lần với nội dung : 1. Thông qua báo cáo giải trình hoạt động giải trí của Hội trong nhiệm kỳ qua và chương trình hoạt động giải trí củaHội trong nhiệm kỳ tới ; 2. Thông qua báo cáo giải trình kinh tế tài chính của Hội ; 3. Quyết định sửa đổi hoặc bổ trợ Điều lệ của Hội ( nếu có ) ; 4. Thảo luận và quyết định hành động những yếu tố quan trọng của Hội vượt quá thẩm quyền giải quyếtcủa Ban Chủ nhiệm ; 5. Bầu Ban Chủ nhiệm Hội. Đại hội không bình thường được triệu tập khi tối thiểu có 2/3 tổng số ủy viên Ban Chủ nhiệm hoặc có ít nhất1 / 2 tổng số hội viên chính thức ý kiến đề nghị, hoặc theo nhu yếu của Thương Hội du lịch thành phố Hồ ChíMinh. Các phiên họp của Đại hội do Chủ nhiệm Hội chủ trì. Trong trường hợp Chủ nhiệm vắng mặt, phiên họp sẽ do 1 Phó Chủ nhiệm chủ trì ( được Chủ nhiệm chuyển nhượng ủy quyền ). Khi triệu tập Đại hội, Ban Chủ nhiệm phải công bố chương trình nghị sự của Đại hội và phải gửithư mời hội viên chậm nhất là 20 ngày trước ngày quyết định hành động họp. Mỗi hội viên chính thức có một phiếu bầu tại Đại hội. Những nghị quyết của Đại hội được lấybiểu quyết theo đa phần. Những yếu tố đặc biệt quan trọng quan trọng sau đây thì phải được tối thiểu 2/3 số hội viên chính thức có mặttán thành : • Sửa đổi hoặc bổ trợ Điều lệ ; • Bầu Ban Chủ nhiệm mới ; • Giải thể Hội. Nghị quyết này còn phải được Thương Hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh phêduyệt sau khi đã thanh toán giao dịch nợ công và thanh lý tài sản của Hội. Điều 17. Ban Chủ nhiệm HộiBan Chủ nhiệm là cơ quan chỉ huy quản lý mọi hoạt động giải trí của Hội trong thời hạn giữa hai kỳĐại hội. Số lượng thành viên của Ban Chủ nhiệm do Đại hội pháp luật. Ban Chủ nhiệm do Đại hội toàn thểhoặc Đại hội đại biểu hội viên bầu trực tiếp bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Người đắccử phải đạt trên 50 % số phiếu bầu hợp lệ. Trong quy trình hoạt động giải trí, vì nhiều nguyên do khác nhau số uỷ viên Ban Chủ nhiệm không còn đủ nhưquy định của Đại hội, trong trường hợp đó Ban Chủ nhiệm được bầu bổ trợ số ủy viên thiếu ( trong số những hội viên chính thức của Hội ) nhưng không vượt quá số lượng uỷ viên mà Đại hội quyđịnh. Trường hợp do hoạt động giải trí của Hội được lan rộng ra, Ban Chủ nhiệm sẽ được bầu bổ trợ mộtsố uỷ viên mới theo sự ra mắt của Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm, số lượng uỷ viên mới khôngquá 25 % số lượng ủy viên do Đại hội qui định. Ban Chủ nhiệm có trách nhiệm : • Cụ thể hoá những nghị quyết của Đại hội và đề ra những giải pháp để triển khai nghị quyếtcủa Đại hội ; • Phê duyệt dự trù, quyết toán kinh tế tài chính hàng năm ; • Quyết định mức hội phí hàng năm của hội viên ; • Quyết định việc kiến thiết xây dựng cơ cấu tổ chức, tổ chức triển khai và cỗ máy của Hội ; • Giám sát việc làm của những ban, nhóm thường trực ; • Chuẩn bị nội dung khác cho Đại hội thường kỳ cũng như không bình thường của Hội ; • Xét khen thưởng, kỷ luật, khai trừ hội viên ; • Ban hành qui chế hoạt động giải trí của Ban Chủ nhiệm .

Rate this post

Bài viết liên quan

Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận